Stage

Stageprogramma

Op deze pagina staat informatie over de stages en wat we van stagiaires, bedrijven en instellingen en ouders/verzorgers verwachten. Ook staat erin wat van de stagecoaches mag worden verwacht.

De Diken en stage

Stages zijn voor onze praktijkschool erg belangrijk. Ze geven leerlingen een beeld van zichzelf en van de arbeidsmarkt, en ons een idee van de kwaliteiten van de leerlingen, zodat we ze in de toekomst op een goede manier richting werk of eventuele vervolgopleiding kunnen begeleiden.

Opbouw van de stage

Stages bestaan er in soorten. We starten in leerfase 2 (voorheen leerjaar 3) met groepsstages die uitmonden in een individuele externe stage voor één dag in de week. Van 2 naar 3 dagen in fase 3; en 4 dagen infase 4. In de eerste leerfase krijgen de leerlingen arbeidstraining en doen ze interne stages op school.

Stages zijn er om te leren. Om er achter te komen wat bij een leerling past, waar zijn of haar interesses liggen, wat zijn of haar capaciteiten zijn. We kijken naar het verloop van een stage met behulp van een competentielijst. De Diken maakt gebruik van een de Niepet. Samen met de begeleider op de werkplek, de leerling en de stagecoach wordt gekeken in hoeverre een leerling deze competenties beheerst. Leerlingen die de entree-opleiding volgen moeten voldoende scoren op de Niepet om naar niveau 2 te kunnen.

Verzekering tijdens stage

Leerlingen van de Diken die op stage gaan, krijgen allemaal een contract mee. In dit contract leggen we vast op welke dagen er stage wordt gelopen, op welke uren, door wie de leerlingen op de stageplek en via school begeleid worden, er staan begin- en einddata in, alle gegevens van zowel de leerlingen als het bedrijf en de school worden vermeld en er is een paragraaf opgenomen over de verzekering. Leerlingen die op stage gaan zijn namelijk via de school verzekerd. Mochten ze schade veroorzaken, dan kan het stagebedrijf de stagecoach inschakelen die vervolgens de verzekering benadert. Daarbij gaat De Diken er van uit dat de leerling heeft gehandeld volgens algemeen geldende afspraken.

De stagiair

De Diken gaat er van uit dat stagiairs beleefd, vriendelijk en netjes zijn. Dat ze zich houden aan de bedrijfsregels. Dat ze actief meedoen. Dat ze vragen stellen als ze iets niet begrijpen. Dat ze zich tijdig afmelden bij ziekte en geen afspraken plannen op hun stagedagen. De Diken gaat ervan uit dat ouders hieraan meewerken.

Het stagebedrijf

Het stagebedrijf biedt de leerling de mogelijkheid om arbeidservaring op te doen. Het bedrijf zorgt voor een veilige werkomgeving. Het bedrijf wijst een begeleider aan waar de leerling bij terecht kan. Deze begeleider voert voorgangsgesprekken met de stagecoach. Meer informatie over de verschillende stagebedrijven is terug te vinden op de pagina Stage bedrijven.

De school

Stagiairs, bedrijven en instellingen en ouders mogen van de stagecoaches van De Diken verwachten dat ze intensief begeleiden. Dat ze gesprekken voeren met de leerlingen over zijn of haar mogelijkheden, het doel van de stage, dat ze zoeken naar geschikte adressen, dat ze contacten onderhouden met alle partijen, leerlingen regelmatig bezoeken op hun stageadres, dat ze zorgen voor een terugkoppeling op school en dat ze alle formaliteiten regelen.

VOG

Veel stagebedrijven vragen om een VOG; dit is een Verklaring Omtrent Gedrag. Vooral wanneer je gaat stagelopen bij kinderen dan is de verklaring vaak nodig.

Deze moet je als leerling zelf aanvragen bij de gemeente. Als de gemeente de verklaring heeft afgegeven dan lever je deze zelf aan bij het stagebedrijf. De kosten van het aanvragen kun je op school declareren. Met vragen over de VOG kun je natuurlijk altijd bij je stagecoach terecht!

Stagecoaches: 

Goos de Jong             06-12445835    GdeJong@dediken.nl
Petra Zeilstra                06-13184547    PZeilstra@dediken.nl
Annejet Slippens          06-30966379    ASlippens@dediken.nl
Nynke Tiersma          06-18539058    NTiersma@dediken.nl
Alida Bijsterveld           06-20470652    ASBijsterveld@dediken.nl

Coördinator arbeidstoeleiding, wonen en werken: 
Geert Annema              06-13413488 GAnnema@dediken.nl

Stagebrochure

Bovenstaande informatie is ook terug te vinden in onze stagebrochure

Stage
Stage Brochure De Diken