Communicatie

Het contact met ouders wordt door de school als zeer waardevol ervaren. De deskundigheid van ouders én de kennis van de docenten dragen bij aan een plezierig en veilig schoolklimaat voor leerlingen. 
Ouders zijn vrij om contact op te nemen met de coach. Voor een adequaat contact met ouders is het van groot belang dat de school beschikt over een juist adres, e-mailadres en een actueel telefoonnummer. Bij veranderingen dienen ouders dit zo spoedig mogelijk door te geven aan de administratie. 

De vaste contactmomenten zijn:

 • op de eerste dag van het nieuwe schooljaar maken de leerling, de ouder(s) en de coach kennis met elkaar door middel van een startgesprek.
 • twee maal in het schooljaar worden ouders en de leerling uitgenodigd om samen met de coach het OPP/IOP en het portfolio te bespreken.
 • de school organiseert voorlichtings-/ouderavonden met een bepaald thema. Ouders zijn hierbij van harte welkom.
 • de coach gaat bij de eerstejaars leerlingen minimaal een keer op huisbezoek. Zij komen kennismaken met de leefomgeving van de leerling. De coach van de overige leerjaren kan in overleg met de ouders ook op huisbezoek komen. 
 • informatie, feitjes en mededelingen worden vermeld in de maandelijkse nieuwsbrief en op de website. De nieuwsbrief ontvangen de ouders via de e-mail. Dit geldt ook voor brieven met algemene mededelingen. 

Aan ouders én leerlingen wordt een keer per jaar gevraagd de PROZO enquête in te vullen. De opbrengst van deze enquête wordt gebruikt om de kwaliteitszorg te meten.

Om u regelmatig op de hoogte te houden van wat er speelt op school, brengen wij één keer per maand een nieuwsbrief uit. Hierin staat informatie over onderwijsontwikkelingen en activiteiten. Mocht het nodig zijn dan zullen we u via nieuwsflitsen op de hoogte brengen.

Download voor iOS of Android

De Diken app

Vanaf schooljaar 2020-2021 vormt de mobiele app* het centrale communicatiekanaal tussen ouders en de school. In de app:

 • Bekijkt u al het nieuws van de school;
 • Ontvangt u acties, zoals formulieren, enquêtes en afspraakplanners die u kunt invullen;
 • Kunt u via berichten gemakkelijk vragen stellen aan de school en de coach, en krijgt u met notificaties mededelingen binnen voor de klas of jaarlaag van uw kind(eren);
 • Bekijkt u de jaarkalender;
 • Kunt u ziekmeldingen doorgeven of verlof aanvragen

*Ouders zonder smartphone ontvangen automatisch mails van de berichten en formulieren die voor hen bestemd zijn.

Informatie
Veelgestelde vragen en tips leerlingen
Informatie
Veelgestelde vragen en tips ouders

Informatieverschaffing aan ouders

De school heeft een wettelijke plicht om over de vorderingen van leerlingen te rapporteren aan de ouders, voogden of verzorgers, dan wel aan de leerlingen zelf indien zij meerderjarig zijn

Bij de informatieverschaffing aan ouders is het van belang om na te gaan wie het ouderlijk gezag heeft, omdat de aard van de informatie die de school mag verstrekken afhankelijk is van de vraag of de ouder al dan niet het ouderlijk gezag heeft. De informatieverstrekking tussen school en ouders verloopt meestal probleemloos. Echter hierbij kunnen problemen ontstaan, wanneer de ouders gescheiden zijn en de communicatie tussen de ex-partners is verstoord.

In het Protocol informatieverschaffing aan ouders wordt uiteengezet hoe de school handelt wanneer het gaat om de informatieverschaffing aan ouders. 

→ Protocol informatieverschaffing aan ouders


  Inspraak en betrokkenheid

  Ouderplatform
  In het ouderplatform bespreken ouders, teamleden en directieleden hun ervaringen binnen school. Ouders zijn van harte uitgenodigd om deel te nemen aan dit gesprek. Ze worden vroegtijdig op de hoogte gesteld.

  Medezeggenschapsraad
  Via de Medezeggenschapsraad (MR) kunnen ouders hun mening geven over alles wat school aan gaat. In de raad zitten ouders en teamleden. Een recente lijst met de namen van de MR leden staat op de website www.dediken.nl. De MR leden worden via verkiezingen gekozen. De directeur en/of locatieleider van de school is geen lid maar op uitnodiging aanwezig bij de vergaderingen. 

  De MR adviseert en/of beslist over allerlei zaken, zoals arbeidsomstandigheden, veiligheid, ouderbijdrage en nieuwe ontwikkelingen in en rond school. De vergaderingen zijn openbaar.

  Leerlingenraad
  De leerlingenraad mag meedenken en adviseren op verschillende gebieden. Leerlingen komen door verkiezingen in de raad terecht. De leerlingenraad kan worden betrokken bij de organisatie of uitvoering van bijvoorbeeld het schoolfeest, de kerstmarkt, activiteitenweek, sollicitaties, enzovoort. Het e-mailadres van de leerlingenraad is: leerlingenraad@dediken.nl

  Leerlingvolgsysteem

  Ouders ontvangen 1 ouderinlogcode om de vorderingen in Magister te kunnen volgen. In voorkomende gevallen kunnen ouders een 2e inlogcode aanvragen. 

  Wanneer een leerling 18 wordt kan hij of zij alleen zelf aangeven of zijn of haar ouders inzage mogen hebben in Magister en de schoolapp. Toegang wordt voor ouders op de dag dat de leerling 18 jaar wordt automatisch geblokkeerd.

  Hoe kun je dit instellen?

  WEB versie Magister 6

  1. Ga in de linker sectie naar "mijn gegevens";
  2. Links onderaan bij "instellingen" kun je door middel van een vinkje toestemming geven.

  APP versie Magister 6

  1. Ga in de linker sectie naar "mijn gegevens":
  2. Klik op het pennetje rechts bovenin;
  3. Met het schuifje rechts bovenin kun je toestemming geven.