Schoolkosten

Ouderbijdrage

De school ontvangt van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap een vergoeding voor leer- en werkboeken die noodzakelijk zijn voor het volgen van het onderwijsprogramma. De school ontvangt echter geen geld voor extra activiteiten en voorzieningen die buiten het reguliere lesprogramma vallen, maar die de school de leerlingen wel wil aanbieden omdat wij dat belangrijk vinden.

Om deze activiteiten en voorzieningen toch te kunnen aanbieden vraagt de school aan de ouders/verzorgers een vrijwillige ouderbijdrage. Deze vrijwillige ouderbijdrage is afhankelijk van de opleiding waar uw zoon of dochter staat ingeschreven. De bijdrage bestaat uit: 

 • algemene schoolkosten, het betreft hier een vergoeding voor onder andere verzekeringen, schadefonds, contributies, ouderavonden en vieringen;
 • materialen en gereedschappen, het betreft hier een vergoeding voor het gebruik van atlassen, woordenboeken, opleidingsmaterialen of de aanschaf van gereedschap en kleding;
 • overige schoolkosten, het betreft hier een vergoeding van de kosten voor het bieden van specifieke onderwijsstromen, extra activiteiten die primair ten doel hebben een bijdrage te leveren aan een prettig schoolklimaat en mede de maatschappelijke en persoonlijke ontwikkeling van de leerling bevorderen (onder andere excursies en introductiekampen).

De hoogte van die ouderbijdrage wordt jaarlijks vastgesteld door de schoolleiding met instemming van de Medezeggenschapsraad van de school. Om de kosten beheersbaar te houden, hanteert  de school de landelijke gedragscode schoolkosten voorgezet onderwijs. Uiterlijk in september ontvangen ouders per mail een link naar een betalingssysteem. 

De ouderbijdrage is vrijwillig. Dat betekent dat als ouders niet bereid zijn deze bijdrage te voldoen, de school dit niet kan verplichten. Daartegenover staat dat uw zoon of dochter dan mogelijk geen gebruik kan maken van de extra voorzieningen, of dat u bepaalde materialen voor de opleiding van uw zoon of dochter zelf dient aan te schaffen of dat uw zoon of dochter niet kan deelnemen aan de specifieke onderwijsstroom of deel kan nemen aan de extra activiteiten die vanuit de ouderbijdrage worden bekostigd. Voor zover deze activiteiten onderdeel uitmaken van het onderwijsprogramma wordt een vervangende opdracht op school georganiseerd.

Als ouders als gevolg van hun financiële situatie niet in staat zijn de ouderbijdrage te betalen, is dat een andere situatie. Ouders kunnen dan in aanmerking komen voor kwijtschelding van de vrijwillige ouderbijdrage. Kwijtschelding van de vrijwillige ouderbijdrage betekent dat u niet hoeft te betalen, maar wel gebruik kunt maken van de extra voorzieningen. 

De school heeft hierover afspraken gemaakt met de Stichting Leergeld Zuidwest Friesland. De Stichting verzorgt voor de school de inkomenstoets. Indien u voldoet aan de voorwaarden dan betaalt de Stichting de helft van kosten van de excursies. De overige kosten zijn dan voor rekening van de school. U dient zich hiervoor aan te melden bij Stichting Leergeld Zuidwest Friesland via de website Samenvoorallekinderen.nl. Via www.samenvoorallekinderen.nl/ouders komt u direct in de aanvraag hoek terecht.

Schoolnota

Om de kosten beheersbaar te houden is ervoor gekozen om niet alles in één keer in rekening te brengen. U krijgt bij de start van het schooljaar een nota voor de combinatie van de vrijwillige verbruikersvergoeding, de vrijwillige ouderbijdrage en de eerste excursie(s) in september. In verband met de Corona-maatregelen gaat het introductiekamp voor leerjaar 1 niet door. Zij krijgen, net als de andere groepen, een excursieprogramma aangeboden. U krijgt afzonderlijke betaalverzoeken voor de excursiemomenten die in april en juli zijn gepland. Dit heeft als voordeel dat we de nota’s niet in rekening brengen, wanneer deze excursies door bijzondere omstandigheden niet doorgaan.

Het excursie aanbod is de voorgaande jaren uitgebreid. Het aanbieden van meerdere excursiemomenten, verspreid over het schooljaar, heeft veel meerwaarde voor onze leerlingen. Zij leren vooral van het opdoen van ervaringen in de praktijk en excursies buiten de muren van het schoolgebouw zijn hier een belangrijk onderdeel van. 

Attentie: de bedragen die hieronder genoemd staan bij excursie(s) kunnen lager uitvallen door gewijzigde corona-maatregelen. De totale bedragen zullen echter nooit hoger uitvallen!

Leerjaar 1
Vrijwillige verbruikers-vergoeding€25
Vrijwillige ouderbijdrage €25
Excursie(s) september €80 
Excursie(s) april €60 
Excursie(s) juli€60
Totaal€250

Leerjaar 2
Vrijwillige verbruikers-vergoeding€25
Vrijwillige ouderbijdrage €25
Excursie(s) september €80 
Excursie(s) april €60 
Excursie(s) juli€60
Totaal€250

Leerjaar 3

Vrijwillige verbruikers-vergoeding€25
Vrijwillige ouderbijdrage €25
Excursie(s) september €80 
Excursie(s) april €60 
Excursie(s) juli€60
Totaal€250

LeerFASE 3
(voorheen leerjaar 4/5)

Vrijwillige verbruikers-vergoeding€25
Vrijwillige ouderbijdrage €25
Werkweek/
Excursieweek
€80
Excursie(s) april €60
Excursie(s) juli€60
Totaal€250
LeerFASE 4
Schoolverlaters
(voorheen leerjaar 6)

Vrijwillige verbruikers-vergoeding€25
Vrijwillige ouderbijdrage €25
Werkweek buitenland €275
Totaal€325

Leer- en werkboeken

De school stelt voor alle leerlingen de leer- en werkboeken kosteloos ter beschikking. Deze boeken zijn gebruiksmaterialen, die de school meerdere jaren wenst te gebruiken. Van leerlingen wordt verwacht dat zij zuinig met deze materialen omgaan en niet in deze boeken schrijven, dus ook niet in bepaalde werkboeken. Dit wordt vooraf duidelijk aangegeven. Mocht de school desondanks constateren dat de boeken een volgend schooljaar niet meer bruikbaar zijn, dan zal de school de kosten bij de ouders/verzorgers in rekening brengen.

Klik hier voor meer info over stichting Leergeld

Aanschaf laptop

We begrijpen dat de aanschaf van een laptop voor nieuwe leerlingen een groot beroep doet op de financiën van ouders/verzorgers. Zij krijgen dan ook een link toegestuurd van school. Via die link kunt u, met een schoolkorting, bij het betreffende bedrijf een laptop kopen.

Op deze pagina kunt u daar binnenkort meer informatie over terugvinden. 

Is het niet mogelijk om zelf een laptop aan te schaffen dan kunt u wellicht een beroep doen op stichting Leergeld. Zo is het dan alsnog mogelijk om de benodigde laptop te verkrijgen.

Kluisjes

Leerlingen kunnen na betaling van € 15,00 borg een kluisje huren. Als de sleutel van het kluisje weer wordt ingeleverd (bijv. bij uitschrijving) wordt de borg terugbetaald. De directeur van de school is bevoegd om de kluisjes van de leerlingen te openen. Dit om de veiligheid in en rondom de school te waarborgen.

Certificering

De school biedt leerlingen de mogelijkheid om op diverse leerlijnen een, door de branche erkend, certificaat te behalen. Indien een leerling aan een examen gaat deelnemen, zal de school de certificeringskosten voor haar rekening nemen. Alleen wanneer de leerling op geen enkele wijze zich heeft ingespannen, om het examen goed te maken, zal er voor het her-examen een bijdrage aan de ouders/verzorgers worden gevraagd. 

Verzekeringen

De school heeft voor alle leerlingen een ongevallenverzekering afgesloten. Deze verzekering biedt dekking voor de gevolgen van ongevallen in en om de school, ongeacht of er sprake is van aansprakelijkheid. Verzekerd zijn alle bij de activiteiten in en rond de school betrokken personen, gedurende hun verblijf op school of tijdens andere activiteiten in schoolverband en wel gedurende de tijd dat zij onder toezicht staan van personeel (in de ruimste zin van het woord) van de verzekerde stichting. Meeverzekerd is de benodigde reistijd voor het rechtstreeks komen naar en gaan van de genoemde schoolactiviteiten.

Verzekerd bedrag per ongeval per leerling: 

 • € 12.500,- per persoon in geval van overlijden
 • € 60.000,- maximaal per persoon in geval van blijvende invaliditeit
 • € 3.000,- maximaal per persoon voor geneeskundige kosten
 • fysiotherapie (voor ongevallen na 1 juni 2019) 15 behandelingen
 • € 3.000,- maximaal per persoon voor tandheelkundige kosten
 • reiskosten t.b.v. ouders/verzorgers € 0,19 per km met een maximum van € 100, -
 • € 1.500,- maximaal per persoon bij molest en schade aan eigendommen

De school heeft ook een doorlopende reisverzekering gesloten voor binnenlandse en buitenlandse excursies die onder de verantwoordelijkheid van de school worden georganiseerd. 

De verzekering biedt onder andere dekking voor: 

 • medische- en tandheelkundige kosten bij ziekte 
 • extra kosten zoals kosten langer verblijf, extra terugreiskosten, overkomst familie
 • extra kosten bij terugroeping, etc. 
 • bij uitval vervoermiddel: kosten vervangend vervoermiddel 
 • hulpverlening door SOS International, telefoonnummer: +31 20 651 58 55 
 • reddings- en repatriëringkosten in geval van ziekte of ongeval 
 • transportkosten stoffelijk overschot bij overlijden door ziekte of ongeval 
 • bagage 
 • schade aan logiesverblijven en/of hun inventaris