Begeleiding

Passend Onderwijs

Elke leerling heeft recht op goed onderwijs, ook leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. Met Passend Onderwijs kunnen scholen de middelen die zij ontvangen voor extra ondersteuning effectiever inzetten, waardoor zo veel mogelijk leerlingen regulier onderwijs kunnen volgen. Zie hiervoor ook: www.steunpuntpassendonderwijs.nl.

Hiervoor is In de regio Zuidwest Friesland een samenwerkingsverband (SWV) opgericht: SWV Fultura VO. Meer informatie over de taken, de functie en de rol van het SWV is te vinden op www.fultura.nl.nl. Het SWV maakt met de scholen afspraken over de ondersteuning aan leerlingen. Welke ondersteuning de scholen kunnen bieden, staat beschreven in het School OndersteuningsProfiel (SOP). Bekijk het SOP hier:

Informatie
School Ondersteunings Profiel

Op De Diken vermeldt de coach deze extra ondersteuning in het OPP van de leerling.

Wanneer blijkt dat de noodzakelijke ondersteuning op de eigen school niet toereikend is, dan gaat de zorgcoördinator in samenwerking met scholen uit het samenwerkingsverband bekijken of een andere school deze ondersteuning kan bieden. Dit gebeurt altijd in overleg met de ouders.

Zorgteam

Op De Diken bestaat het zorgteam uit de zorgcoördinator, intern begeleider en twee (deeltijd) orthopedagogen. Waar nodig is er expertise van externe begeleiders. Eén maal per maand is er een multidisciplinair overleg (MDO) met het zorgteam, de schoolarts, de coach en een medewerker van het gebiedsteam. Tijdens dit MDO worden de leerlingen besproken die extra ondersteuning nodig hebben. Bekijk het zorgondersteuningsprofiel hier:

Coach

Alle leerlingen hebben een coach. Vergelijkbaar met een mentor bij andere scholen. De coach is de steun en toeverlaat van de leerling. De coach is ook degene die de voortgang van het onderwijs van de leerling in de gaten houdt. De leerlingen zitten in het eerste lesuur van een schooldag in coachgroepen. In dit uur wordt er aan de sociaal emotionele ontwikkeling, identiteitsvorming en portfolio/Profijt gewerkt. De coach heeft ook een kort lijntje met de ouders/verzorgers. Voor vragen kunnen zij altijd bij de coach terecht.

Contactpersonen

mevr. G. Speerstra
Intern begeleider
mevr. M. Bergsma
BERM
Interne Vertrouwenspersonen
Docent
dhr. R. Pepernoot
PEPR
Interne Vertrouwenspersonen
Docent