Over de Diken

De school

De Diken is een Algemeen bijzondere school. Dit betekent, dat de school onderwijs geeft op algemeen bijzondere grondslag waarbij aandacht wordt besteed aan de levensbeschouwelijke en maatschappelijke waarden en normen zoals die leven in de Nederlandse samenleving en met onderkenning van de verscheidenheid van die waarden. Het algemene bijzonder onderwijs is toegankelijk voor alle leerlingen zonder onderscheid te maken naar godsdienst of levensovertuiging.

Het schoolgebouw van De Diken staat op de hoek van de Simmerdyk en de Hemdijk in Sneek. Het is een mooie en ruime locatie met voldoende faciliteiten. Ruim 230 leerlingen volgen onderwijs op De Diken. De leerlingen werken in: bouw-, metaal– en installatietechniek, groen, winkel, logistiek, horeca, zorg en schoonmaak.

In een groep zitten ongeveer 12 leerlingen.

Het praktijkonderwijs richt zich op leerlingen in de leeftijd van 12 tot en met 18 jaar.

De belangrijkste kenmerken van de leerlingen zijn dat ze:

 • vooral genieten van leren door dingen te doen
 • vaak handig zijn
 • moeite hebben met leren uit boeken en vaak een leerachterstand hebben bij vakken als lezen en rekenen.

Het praktijkonderwijs bereidt de leerlingen voor op het zelfstandig werken, wonen en leven in de maatschappij. Het doel is de leerlingen zodanig te onderwijzen en te begeleiden dat ze een functie in de maatschappij kunnen gaan vervullen. Leerlingen sluiten het praktijkonderwijs in de meeste gevallen af met een arbeidsovereenkomst of een vervolgopleiding.

Om zelfstandig te kunnen werken, wonen en leven moeten leerlingen competenties (kennis, vaardigheid, juiste houding) ontwikkelen op twee terreinen:

 • algemene competenties op het gebied van wonen, werken, burgerschap en vrije tijd
 • specifieke beroepscompetenties die passen bij de sector waarvoor de leerlingen kiezen.

Hierbij wordt uitgegaan van de individuele mogelijkheden en de talenten van leerlingen.

De school heeft als overtuiging dat een optimale ontplooiing van leerlingen slechts kan plaatsvinden, als de leerlingen de schoolomgeving als uitdagend en veilig ervaren. De school wil dan ook een veilige schoolomgeving creëren. Dit wordt onder anderen gedaan door duidelijke afspraken na te leven en door leerlingen te leren respect voor zichzelf én voor anderen te hebben.

De school heeft als opdracht Passend Onderwijs te bieden. Link: Informatie passend onderwijs van de rijksoverheid. Passend Onderwijs is maatwerk. Het is ons doel zo goed mogelijk aan te sluiten bij de individuele leerling door passende leertrajecten en stages aan te bieden. Hierbij maken wij gebruik van PROFIJT: een digitaal leerlingvolgsysteem LVS en portfolio. De laptop of iPad hierbij onmisbaar. De passie en het talent van elke leerling is sturend voor een passend onderwijsaanbod.

Waar staan wij voor


Ons doel is leerlingen uit te dagen om met moed hun capaciteit, talent en creativiteit te ontdekken en te ontwikkelen. We staan voor onderwijs dat hen daartoe aanmoedigt en stimuleert, zodat alle leerlingen optimaal en passend uitstromen naar dagbesteding, werk of mbo. Op De Diken wordt gewerkt in een veilige leeromgeving met een grote maatschappelijke betrokkenheid. Wij bieden onze leerlingen een goed klimaat voor het behalen van het diploma praktijkonderwijs.

Waar gaan wij voor
Wij bieden onderwijs met aandacht op basis van maatwerk, waarbij leerlingen en medewerkers zelf keuzes kunnen maken. PROactief leren staat centraal op De Diken, binnen en zeker ook buiten de school.

Onze visie is dat:

 1. PROactief leren werkt zodat je zelf ontdekt wat je mogelijkheden zijn en je deze verder kunt ontwikkelen in een veilige en uitdagende (werk)omgeving
 2. Je er mag zijn om wie je bent, wat je kunt en daar eigenwaarde aan ontleent: trots
 3. Actieve betrokkenheid je de mogelijkheid geeft je eigen plek in school en maatschappij te verkennen en verder te ontwikkelen

Daarbij geldt dat:

 1. Ik mag mezelf zijn en jij ook
 2. Ik heb respect voor anderen en anderen hebben respect voor mij
 3. Ik mag mijn eigen levensstijl en opvattingen hebben en maak zelf keuzes
 4. Ik mag mijn eigen levensovertuiging hebben
 5. Ik ben me bewust van mijn talenten en kansen en wil deze ook ontwikkelen
 6. Ik mag fouten maken om van te leren en vier mijn successen

Eigen kracht:
Op zoek gaan naar de eigen kracht van leerlingen, en deze verder ontwikkelen. Dat is de essentie van wat we doen. Het is niet eenvoudig, maar wanneer we de succesverhalen onderzoeken op 'wat werkt', horen we daar vaak dezelfde elementen in terug. Zo blijken meer radicale vormen van maatwerk, waarin we doen wat nodig is om leerlingen écht perspectief te bieden, vaak een sleutel tot succes. We denken dan aan individuele leerroutes waarbij we durven afwijken van 'hoe het eigenlijk hoort'. Ook denken we aan het kwalificeren op maat, middels onder meer praktijkverklaringen, branchecertificaten of het entreediploma. Verder zien we dat leerlingen echt geholpen zijn met zo levensecht mogelijk onderwijs: leerlingen leren meer buiten de school dan binnen. Het leren gaat dan veel natuurlijker en leerlingen raken meer gemotiveerd. Praktijkgericht leren beperkt zich niet tot de stages. Enthousiast zijn we over praktijklessen die op locatie gegeven worden, in en om bedrijven. Ook blijkt telkens weer hoezeer een holistische visie en aanpak nodig is om voor deze leerlingen echt het verschil te maken: aandacht voor wat er speelt in et leven van deze jongeren, en brede vorming met veel aandacht voor de sociaal emotionele ontwikkeling van de leerlingen. Dit bij voorkeur gecombineerd met het versterken van de netwerken rondom de jongeren. Samenwerking met ouders, bedrijven, MBO-stellingen, gemeenten en aanbieders van jeugdzorg kan veel uitmaken.

Schoolplan

Op aanvraag is het schoolplan beschikbaar. Hiervoor kunt u een verzoek mailen naar info@dediken.nl

Contactgegevens

De Diken
Simmerdyk 1a
8601 ZP Sneek
Tel.: 0515-859801
Emailadres: info@dediken.nl
Website: www.dediken.nl

Interne contactpersoon leerlingen
De heer H. Wempe
Tel.: 06 – 101 407 21
E-mail: HJWempe@dediken.nl


Bevoegd gezag De Diken
College van Bestuur CVO ZW-Fryslân
Postbus 175, 8600 AD Sneek
Tel.: 0515-482407

Jeugdgezondheidszorg
GGD Fryslan
(088) 2299444
Schoolarts: de heer F. Schaaphok
Verpleegkundige : mevrouw J. Dijkstra
Assistent: mevrouw I. Holkema

GCBO (Geschillen Commissie Bijzonder Onderwijs)
Algemeen secretaris:
Mw.mr. A.C. Melis-Gröllers
Postbus 82324, 2508 EH Den Haag
Telefoon: (070) 386 16 97
E-mail: info@klachtencommissie.org
info@kringenrechtspraak.org

Vertrouwenspersoon
Voor leerlingen en medewerkers zijn twee vertrouwenspersonen in de school aanwezig.  Zij komen evt. in actie wanneer er sprake is van grensoverschrijdende situaties waarbij bemiddeling en een zorgvuldige bewaking van het proces vereist is.  

1e vertrouwenspersoon leerlingen: mevr. M. Bergsma (berm@dediken.nl of via 0515-859801)

2e vertrouwenspersoon leerlingen: dhr. R. Pepernoot (pepr@dediken.nl of via 0515-859801)

1e vertrouwenspersoon medewerkers: dhr. R. Pepernoot

2e vertrouwenspersoon medewerkers: mevr. M. Bergsma

In tweede instantie is er voor leerlingen/ouders en medewerkers een externe vertrouwenspersoon aanwezig.

Extern vertrouwenspersoon ouders/leerlingen: dhr. P. de Jong, GIMD
Telefoon, kantoortijden: 088 800 85 24 (kantoor) of 06 10766798 (mobiel)

Gegevens vertrouwensersoon medewerkers: zie Schoolwiki CVO

Het team


Het team bestaat op dit moment uit:

 • stuurgroep: directeur en coördinatoren
 • (vak)leerkrachten
 • leerwerkmeesters
 • onderwijsassistenten
 • stagebegeleiders
 • conciërge
 • administratief medewerkers 
 • stagiaires
 • orthopedagoog generalist i.o.
 • intern begeleider
 • ergotherapeut
 • schoolarts
 • ambulant begeleider (cluster 1 en 2 en VSO)

Professioneel personeel

Het is belangrijk om elke schooldag opnieuw goed in te spelen op wat leerlingen nodig hebben. Het onderwijspersoneel is daarbij de sleutel tot succes. Zij hebben direct contact met de leerlingen en zien en ervaren wat de onderwijsbehoeften zijn. Ze werken samen met de leerlingen aan een optimale ontwikkeling.

De Diken heeft stageplekken voor studenten van de lerarenopleidingen, PABO, Academie voor Lichamelijke Opvoeding, MBO – onderwijsassistent en Centraal Instituut Opleiding Sportleiders.

Daar maken jaarlijks veel stagiaires gebruik van. De school vindt het belangrijk om jonge collega’s een kans te geven. Zij leren veel in de praktijk binnen onze school en het personeel van De Diken blijft mede door deze jonge mensen goed op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen op onderwijsgebied.

Het praktijkonderwijs vraagt vaardigheden van het team op onder andere het gebied van leerlingbegeleiding, coaching en het inhoud geven aan competentiegericht onderwijs. Aan de hand van de scholingsbehoefte van het team wordt ieder jaar een scholingsplan opgesteld. Zodra alle scholingsdagen en groeps- en leerlingbesprekingen bekend zijn, worden deze gemeld op de website en in de nieuwsbrief.

Bestuur/management

Het managementteam van De Diken noemen we de stuurgroep. Deze bestaat uit de directeur, de coördinatoren en de roostermaker:

Directeur
De heer P.H. Herfkens - PHHerfkens@dediken.nl

Coördinatoren
De heer G. Annema - GAnnema@dediken.nl
De heer H. Wempe  - HWempe@dediken.nl
Mevrouw W. Koops (tevens zorgcoördinator) - WKoops@dediken.nl

Roostermaker
De heer P. Houtstra - PHoutstra@dediken.nl

CVO Zuid-West Fryslân
De Diken valt samen met csg Bogerman (Sneek, Balk en Koudum) en het Marne college (Bolsward) bestuurlijk onder de stichting voor Christelijk Voortgezet Onderwijs Zuid-West Fryslân (CVO). De stichting staat onder leiding van een College van Bestuur. Een Raad van Toezicht ziet toe op het functioneren van de stichting en het College van Bestuur.

Stichting CVO Zuid-West Fryslân wil met haar drie scholen een wezenlijke bijdrage leveren aan de samenleving en een bron voor inspirerend onderwijs zijn. De kernwaarden van de stichting zijn aandacht en moed. 

Lees meer op www.cvo-zwfryslan.nl.

Fricolore
De Diken participeert in de onderwijsgroep Fricolore. Fricolore wordt gevormd door zestien scholen voor Christelijk, interconfessioneel en Algemeen bijzonder voortgezet onderwijs in Fryslân, Noordoostpolder en Urk. 

Lees meer op www.fricolore.nl.

COVID-19

De Diken houdt de ontwikkelingen goed in de gaten en volgt de richtlijnen van de Rijksoverheid, de GGD en het RIVM op. Daarbij geldt voor al onze afwegingen dat de veiligheid en het veiligheidsgevoel van onze leerlingen en personeel voorop staat. Klik op een onderwerp in onderstaand menu voor meer informatie.

Twijfelt u of uw zoon of dochter naar school kan komen in verband met corona gerelateerde klachten? Raadpleeg de beslisboom. - Lees hier meer over de werkwijze rondom les op afstand als leerling of docent vanwege de maatregelen niet op school aanwezig kan zijn.

Informatie voor ouders/verzorgers en leerlingen

Als er veranderingen zijn, ontvangen ouders/verzorgers en leerlingen een update via de schoolapp.

Veiligheids- en hygiënerichtlijnen

De leerlingen hoeven in school geen 1,5 meter afstand meer van elkaar te bewaren. Dit geldt ook voor leerlingen die 18 jaar of ouder zijn. De 1,5 meter afstand tussen het personeel en leerlingen blijft wel gehandhaafd. Tussen personeel onderling geldt deze regel ook. Het is van groot belang dat iedereen zich houdt aan de richtlijnen van het RIVM, om verdere verspreiding van het coronavirus te voorkomen.

Richtlijnen RIVM

De belangrijkste maatregelen die je kan nemen om verspreiding te voorkomen zijn:

 • Volwassenen en leerlingen houden 1,5 meter afstand van elkaar. Dit geldt ook voor volwassenen onderling.
 • Was meerdere keren per dag 20 seconden je handen (bij binnenkomst lokaal, voor de pauze, na de pauze en na toiletbezoek).
 • Schud geen handen.
 • Hoest en nies aan de binnenkant van je elleboog.
 • Gebruik papieren zakdoekjes om je neus te snuiten en gooi deze daarna weg.
 • Zit niet aan je gezicht.
 • Het RIVM stelt mondkapjes niet verplicht in het voortgezet onderwijs. Het staat leerlingen vrij om vrijwillig een mondkapje te gebruiken als zij zich daar veilig en goed bij voelen.

Gezondheidsrichtlijnen binnen de Diken

 • Een leerling met (luchtweg)klachten (neusverkoudheid, hoesten of moeilijk ademen/ benauwdheid) blijft thuis.
 • Een leerling met koorts (boven 38°C) blijft thuis.
 • Wanneer een leerling gedurende de dag klachten ontwikkelt (koorts, neusverkoudheid, hoesten en/of moeilijk ademen/benauwdheid) gaat de leerling naar huis.
 • Een leerling moet tenminste 7 dagen thuisblijven en uitzieken, en mag pas weer naar school als hij/zij 24 uur geen klachten meer heeft.
 • Als iemand in het huishouden van een leerling koorts (boven 38°C) en/of benauwdheidsklachten heeft, blijft de leerling ook thuis. Als iedereen binnen het huishouden 24 uur geen klachten heeft, mag de leerling weer naar school.
 • Als iemand in het huishouden van een leerling getest is voor COVID-19 en een positieve uitslag heeft, moet de leerling wachten tot die persoon 24 uur klachtenvrij is en dan 10 extra dagen thuisblijven.
 • Als een leerling in nauw contact geweest is met iemand die getest is voor COVID-19 en een positieve uitslag heeft moet een leerling zich laten testen en, op advies van de GGD, 14 dagen thuisblijven.
 • Leerlingen die behoren tot een risicogroep of met een gezinslid dat in een risicogroep valt, kunnen worden vrijgesteld van fysiek onderwijs. Dit is de beslissing van ouder(s)/verzorger(s) in overleg met de school.
 • Leerlingen met corona gerelateerde klachten worden getest door de GGD met toestemming van de ouders/verzorgers, conform het landelijk testbeleid en de opgestelde uitgangspunten.
 • Een leerling die niet tot een risicogroep behoort maar zich wel ernstig zorgen maakt, gaat hierover in gesprek met de mentor/coach. Indien een leerling thuisblijft, meldt de school dit (verplicht) bij de leerplichtambtenaar.
 • Bij een ongewoon aantal leerlingen en/of medewerkers met klachten neemt de Diken contact op met de GGD.

Veiligheidsmaatregelen binnen de Diken

 • Het schoolgebouw van de Diken is zo ingericht, dat iedereen anderhalve meter afstand kan houden en er zo weinig mogelijk beweging in het gebouw is. Er zijn o.a. looproutes aangebracht.
 • Leerlingen volgen de instructies op die op de onderwijslocaties worden verstrekt door medewerkers of kenbaar worden gemaakt via posters, afzetlinten of vloerstickers.
 • Via de school hoor je of je gebruik kunt maken van een kluisje.
 • Ouders/verzorgers komen alleen in het schoolgebouw of op het schoolplein als zij een afspraak hebben met een medewerker van de Diken.
 • In het voortgezet onderwijs geldt een dringend advies om buiten de les mondkapjes te dragen. Dit geldt in alle situaties waar de 1,5 meter tussen leerling en docent niet te waarborgen is, zoals op gangen en in aula’s. In klassikale lessituaties waarin leerlingen zitten kan het mondkapje af. Ingangsdatum is maandag 5 oktober 2020.

Hygiëne maatregelen

De Diken zorgt voor voldoende papieren zakdoeken, desinfecterende gel en oppervlaktesprays op de locaties en de locaties van worden dagelijks intensief schoongemaakt.

Ventilatie

Op basis van de huidige inzichten veronderstellen het RIVM en het OMT dat de transmissie van het virus hoofdzakelijk plaatsvindt door druppeltransmissie en direct en indirect contact. Daaruit blijkt dat er op dit moment geen reden is om wat betreft de ventilatie in gebouwen af te wijken van al geldende eisen (Bouwbesluit, Arbobesluit, etc.). De eisen zijn o.a.:

 • goed werkende en gecontroleerde ventilatiesystemen;
 • regelmatig vervangen van de filters van de ventilatiesystemen;
 • zowel het afvoeren van vuile lucht als het aanvoeren van verse buitenlucht;
 • ventileren van de lokalen door deuren en/of ramen te openen;
 • geen gebruikmaken van ventilatoren of systemen waarmee recirculatie plaatsvindt binnen één ruimte waar meerdere personen verblijven.

Het schoolgebouw van de Diken voldoet aan bovenstaande eisen.

Vervoer

 • Leerlingen binnen een straal van 8 kilometer van de school wordt uitdrukkelijk verzocht om geen gebruik te maken van het OV en zoveel mogelijk op de fiets te komen dan wel zich te laten brengen en halen door een ouder/verzorger.
 • Leerlingen buiten een straal van 8 kilometer van de school worden ook opgeroepen om zoveel mogelijk van de fiets of het halen/brengen door een ouder/verzorger gebruik te maken.

Excursies

De geplande excursies binnen de Diken gaan zeker voor de eerste helft van het schooljaar niet door.