Kwaliteit

Inspectie

Periodiek beoordeelt de onderwijsinspectie of de school voldoet aan de wettelijke kwaliteitseisen voor scholen. In juni 2015 heeft de inspectie een kwaliteitsonderzoek uitgevoerd. Uit het onderzoek is gebleken dat de kwaliteit van het onderwijs op De Diken op voldoende tot goed niveau is. Op grond van deze beoordeling valt De Diken binnen het basistoezicht van de onderwijsinspectie.

Collegiale Consultatie

De kwaliteit van lesgeven is van essentieel belang. Deze kwaliteit wordt door het team bewaakt door middel van scholing, collegiale consultaties en observaties. Deze resultaten worden geanalyseerd en inzichtelijk gemaakt. De opbrengsten die uit deze analyse naar voren komen, geven inhoud aan onder andere het scholingsaanbod en zorgen uiteindelijk voor kwaliteit van het onderwijsproces.

Collegiale visitatiecommissie/audit

De besturen van de scholen organiseren een visitatie/audit. Deze onafhankelijke commissie beoordeelt de kwaliteit van het onderwijs. In een zelfevaluatierapport beschrijft de school het eigen kwaliteitsbeleid en de punten waarover de school advies van de commissie wil hebben.

Er zijn gesprekken met de stuurgroep, de docenten, het onderwijsondersteunend personeel en leerlingen. Ook bezoeken de commissieleden de klassen. De school krijgt aansluitend een rapport met bevindingen en aanbevelingen ter verbetering van de kwaliteit.

Tevredenheidsonderzoek

De school organiseert een tevredenheidsonderzoek voor personeel, leerlingen, ouders en stagebedrijven. Zij ontvangen een uitnodiging om een enquĂȘteformulier in te vullen. De formulieren worden verwekt en daaruit volgen opbrengsten en verbeterpunten. Op basis hiervan kan er gericht gekeken naar de kwaliteit van de school vanuit het perspectief van de leerling, ouders, stagebedrijven en het personeel.