Afspraken

Document Afsprakenboekje

Schoolregels

Leerlingen brengen veel tijd door op school. Samen met de leerlingen werken we aan een aangename sfeer. Hiermee willen we ervoor zorgen dat alle leerlingen én medewerkers met plezier naar school gaan en zich veilig voelen.

Afspraken die voor leerlingen van De Diken van kracht zijn, staan vermeld in ons Afsprakenboekje. Dit boekje wordt uitgedeeld aan alle leerlingen is hiernaast te bekijken. 

Rookvrije school

De Diken wil graag een actieve bijdrage leveren aan het laten opgroeien van een rookvrije generatie en heeft daarom haar schoolterreinen sinds 2016 rookvrij verklaard. Zij hoopt hiermee bij de leerlingen het roken te ontmoedigen en de verleiding om te beginnen met roken weg te nemen.

Leerplicht

De toekomst van onze leerlingen staat centraal in het onderwijsproces. Wij streven naar betrokken en betekenisvol onderwijs. Dat betekent dat het belangrijk is dat leerlingen op school zijn als er les wordt gegeven. Samen met de leerplichtambtenaar zijn wij er verantwoordelijkheid voor om leerlingen hierin te stimuleren en hen erop aan te spreken als het misgaat. De wet geeft daarvoor ook een aantal regels.

Wat is leerplicht?

Leerlingen zijn volledig leerplichtig tot en met het schooljaar waarin ze 16 worden. Daarna zijn ze tot hun achttiende verjaardag volledig leerplichtig, behalve als ze minimaal een mbo2‐, havo‐ of vwo-diploma hebben (de zogeheten startkwalificatie). Een leerplichtambtenaar controleert of leerlingen en hun ouders zich aan de leerplicht houden. Iedere gemeente heeft eigen leerplichtambtenaren. De contactinformatie van de leerplichtambtenaren staat op de site van de gemeente Súdwest-Fryslân.

Wanneer onderneemt de school actie?

Ouders zijn medeverantwoordelijk voor de aanwezigheid van hun kind op school. Daarom brengt de school hen op de hoogte van ongeoorloofd verzuim. Dit kan in eerste instantie telefonisch. Na een aantal keren wordt er een brief verstuurd. Is er geen verbetering, dan volgt een gesprek op school met de leerling, de ouders en de coach. Is er vervolgens nog geen verbetering, dan wordt eventueel de leerplichtambtenaar ingeschakeld.

De Diken is verplicht om bij de leerplichtambtenaar te melden dat leerlingen zonder geldige reden meer dan 16 uur les‐ of praktijktijd gedurende vier opeenvolgende lesweken verzuimen. De school is ook verplicht om regelmatig te laat komen en het zogeheten ‘luxeverzuim’ rondom vakanties te melden.

Toelating

Het toelaten van een leerling gebeurt op indicatie van de Commissie van Toewijzing (CVT) van het Samenwerkingsverband (SWV) Fultura VO. Voor aanmelding bij deze commissie zijn verschillende gegevens van de leerling nodig. De gegevens worden aangeleverd door de verwijzende school, dit kan een school voor (speciaal) basisonderwijs of voortgezet (speciaal) onderwijs zijn; altijd in samenwerking met het loket Passend Onderwijs van het SWV Fultura VO.

Op grond van de aangeleverde gegevens beslist de CVT aan de hand van vaststaande criteria of een leerling toelaatbaar is tot praktijkonderwijs. Indien blijkt dat het praktijkonderwijs niet de benodigde ondersteuning en zorg kan bieden om te komen tot een optimale ontwikkeling van de leerling, heeft de school de plicht om samen met de ouders op zoek te gaan naar een beter passend type onderwijs. Deze beslissing wordt in het MDO genomen.


Ziekmelden en verlof aanvragen

Ziekmelden
Bij ziekte (of andere redenen van afwezigheid) dienen ouders – elke dag – school op de hoogte te stellen voor 8.30 uur. Dit kan telefonisch tussen 8.00 en 8.30 uur: 0515 – 859800. 

In de toekomst hopen we dat dit ook mogelijk is via de Diken App. 

Verlof aanvragen
Voor het aanvragen van extra verlof heeft u een aanvraagformulier nodig. Dit is hier te downloaden of op te vragen door een mail te sturen naar www.info@dediken.nl.  Wanneer er dit nodig is zal er contact met u worden opgenomen over de aanvraag. Aan de hand van de aanvraag volgt er een goedkeuring of afkeuring. 

In de regeling voor verlof leerlingen staat beschreven welke soorten verlof er zijn.

Formulieren
Aanvraagformulier Vrije Dag En Vakantie

Veiligheid en privacy

Het is belangrijk dat leerlingen en personeel veilig zijn op school. De school werkt hier elke dag hard aan. Hieronder is het veiligheidsplan (en bijlagen) te vinden. Dit plan beschrijft de wijze waarop de school om gaat met de veiligheid van leerlingen. 

→ Schoolveiligheidsplan

Privacy

De school gaat zorgvuldig om met de privacy van uw zoon/dochter. In verband met het geven van onderwijs, het begeleiden van uw zoon/dochter, en de vastlegging daarvan in de administratie van de school, worden er gegevens over en van uw zoon/dochter vastgelegd. Deze gegevens worden persoonsgegevens genoemd. Het vastleggen en gebruik van deze persoonsgegevens is beperkt tot informatie die strikt noodzakelijk is voor het onderwijs. De gegevens worden beveiligd opgeslagen en de toegang daartoe is beperkt. 

In het privacyreglement CVO Zuid-West Fryslân is beschreven hoe de school omgaat met haar leerlingengegevens, en wat de rechten zijn van ouders en leerlingen. Als ouders nog vragen hebben, dan kunnen deze gesteld worden via het e-mailadres: privacy@cvo-zwfryslan.nl.

→ Privacyreglement

Cameratoezicht

De medezeggenschapsraad (MR) heeft ingestemd met het plaatsen van camera’s in en rond het schoolgebouw. De camera’s dienen ter bevordering van de veiligheid en bescherming van eigendommen van leerlingen en de school.

Meldcode

Stichting CVO Zuid-West Fryslân is samen met de scholen verantwoordelijk voor een goede kwaliteit van de begeleiding van haar leerlingen. Deze verantwoordelijkheid geldt ook geldt ook voor leerlingen die (vermoedelijk) te maken hebben met huiselijk geweld of kindermishandeling. 

Wij verwachten van medewerkers van CVO Zuid-West Fryslân dat zij in alle contacten met leerlingen alert zijn op signalen die kunnen duiden op huiselijk geweld of kindermishandeling. Alle medewerkers moeten effectief reageren op deze signalen. Wij streven ernaar dat het mogelijke geweld gezien en gestopt wordt en we bieden hulp bij de gevolgen ervan.

CVO Zuid-West Fryslân gebruikt de Friese Meldcode zodat de beroepskrachten die binnen de school werkzaam zijn, weten welke stappen van hen worden verwacht bij signalen van huiselijk geweld of kindermishandeling. De Meldcode is hieronder te vinden:

→ Afwegingskader Meldcode

Krachtenregeling

Op school kunnen problemen ontstaan tussen ouders of leerlingen en (medewerkers van) de school. Vaak worden zulke problemen in onderling overleg opgelost. Soms is een meningsverschil van dien aard, dat iemand een klacht hierover wil indienen. Die mogelijkheid is er. Voor de school is een klachtenregeling vastgesteld. In de klachtenregeling leest u hoe u uw klacht kunt melden en hoe de school deze afhandelt. 

→ Klachtenregeling

Uitgangspunt hierbij is dat de klacht daar wordt opgelost, waar deze is ontstaan, dat wil zeggen met de direct betrokkenen. Lukt dit niet dat kunt u naar de schoolleiding of het College van Bestuur. De school is voor de behandeling van klachten tevens aangesloten bij een onafhankelijke klachtencommissie: de Landelijke klachtencommissie voor Christelijk onderwijs. Zowel ouders als leerlingen kunnen een klacht voorleggen aan de landelijke klachtencommissie. De klachtencommissie gaat – voordat de klacht in behandeling wordt genomen – eerst na of u de klacht al op school hebt aangekaart en of de procedure daar is doorlopen.

Aansprakelijkheid

De school is niet aansprakelijk voor diefstal van en voor schade aan fietsen, kleding, brillen, mobieltjes enzovoort. Om eigendommen op een veilige plaats te bewaren maken de leerlingen gebruik van hun kluisje. De school doet door middel van surveillance en videobewaking al het mogelijke om diefstal en beschadiging van eigendommen van leerlingen te voorkomen. Iedereen is aansprakelijk voor de schade die hij/zij toebrengt aan de schoolgebouwen en –terreinen en aan eigendommen van de school, van personeelsleden of van medeleerlingen. De school aanvaardt geen aansprakelijkheid voor ongevallen en dergelijke, wanneer leerlingen onrechtmatig het schoolterrein verlaten tijdens schooluren.

Sponsorbeleid

De Diken maakt op het moment geen gebruik van sponsors. Als de school in de toekomst gebruik gaat maken van sponsoren, dan wordt de afspraak gemaakt dat zij geen enkele invloed hebben op de manier waarop wij ons onderwijs inrichten en verzorgen.