Onderwijs

Aanbod onderwijs

Het praktijkonderwijs is verdeeld in vier leerlijnen: arbeid, wonen, burgerschap en vrije tijd. De lessen op het gebied van deze leerlijnen bestaan uit praktijklessen (groen, hout, metaal, horeca, winkel, zorg en schoonmaak) en theorielessen. Daarnaast hebben de leerlingen rekenen, Nederlands en Engels. Stage neemt in het onderwijsaanbod een belangrijke plek in. De stage is eerst binnen school maar gaat geleidelijk over naar werkplekken in het bedrijfsleven. 

Individueel Ontwikkelingsplan (IOP)/Ontwikkel Perspectief Plan (OPP)
Leerlingen krijgen vanaf het eerste leerjaar een IOP. In dit IOP staat beschreven aan welke haalbare ontwikkelingsdoelen de leerlingen de komende periode gaat werken, op school en in een later stadium ook op de stageplaats. Het IOP is leidend voor alle lessen die de leerling gaat volgen en de begeleiding die daarbij hoort.

Alle nieuwe leerlingen krijgen na plaatsing binnen zes weken een OPP. In dit plan staat onder andere het uitstroomperspectief, onderbouwing daarvan door de bevorderende en belemmerende factoren en de onderwijsbehoefte van de leerling. Het IOP en het OPP worden regelmatig geëvalueerd, bijgesteld en besproken met leerlingen, ouders en docenten.

Het uitstroomniveau worden in de lessen naar drie niveau vertaald. De dagbesteding - beschutte werkplek is het A-niveau, het vrije bedrijf - reguliere arbeidsmarkt is het B-niveau en MBO is het C-niveau. De stagecoach speelt een belangrijke rol in de arbeidstoeleiding. In zowel de theorie - als de praktijklessen krijgen de leerlingen een passend aanbod.

Bewegingsonderwijs
De leerlingen krijgen bewegingsonderwijs van vakdocenten. Naast de lessen bewegingsonderwijs wordt er deelgenomen aan buitenschoolse sportactiviteiten, zoals schoolvoetbal, unihockey, survival en atletiek

Bijzondere activiteiten

Nieuwe leerlingen in de eerste leerfase, de oriënterende fase, gaan in een van de eerste weken van het schooljaar 4 dagen naar Schiermonnikoog. Mocht dit door omstandigheden niet door kunnen gaan dan zoeken we naar een alternatief. Tijdens de start van schooljaar 2021-2022 hopen we echter dat dit wel door kan gaan. Alle groepen hebben drie keer gedurende het schooljaar een aantal activiteiten/excursies op het programma staan. Wat deze inhoudelijk zijn kan verschillen per groep/leerfase. Leerlingen in de laatste leerfase, die aan het einde van het schooljaar de school gaan verlaten, gaan naar het buitenland voor een meerdaagse excursie (tenzij dit door omstandigheden niet door kan gaan).

Coachgroep

De leerlingen zitten in het eerste lesuur van een schooldag in coachgroepen. Deze groepen zijn in leerjaren 1 en 2 en leerfase 2 (voorheen leerjaar 3) op basis van leeftijd gevormd. In de bovenbouw is er sprake van een heterogene groep op basis van sectorkeuze. De coachgroepen staan onder leiding van een coach. De coach is de steun en toeverlaat van de leerling. De coach is ook degene die de voortgang van het onderwijs van de leerling in de gaten houdt. In principe begint de lesdag met het coach-uur. In dit uur wordt er aan de sociaal emotionele ontwikkeling, identiteitsvorming en portfolio/Profijt gewerkt.

Van leerjaren naar fasen

Op dit moment hanteren wij het leerstofjaarklassensysteem. Dit gaat meer en meer knellen. Het staat op gespannen voet met gepersonaliseerd leren. Vertraagde en versnelde ontwikkeling wordt in leerjaren gedrongen. Sommige leerlingen hebben meer tijd nodig. Anderen kunnen versnellen. Er zijn leerlingen die te lang in leerjaar 1 en 2 zitten en leerlingen die meer tijd zouden moeten hebben in leerjaar 3. Bovendien zijn er grote leeftijdsverschillen tussen leerlingen bij binnenkomst. Bij de praktijkvakken brengen we nu al in leerjaar 4 en 5 leerlingen bij elkaar. Zo maken we het mogelijk om een breed aanbod te houden. Dit alles vraagt om een flexibele organisatie. De pilot van het huidige leerjaar 3 in anders organiseren bevestigt dit. 

Daarom gaan we vanaf schooljaar 2020-2021 voor een deel al werken met een fasering, meer informatie is hieronder terug te vinden. We starten met de fasering in huidige leerjaren 3 tot en met 6. Leerjaar 1 en 2 zullen een jaar later volgen. 

DIKEN 5.1

Kern van dit organisatiemodel is het loslaten van het leerstofjaarklassensysteem. Daarvoor in de plaats voeren we een fasen systeem in. Gemiddeld duurt een fase 1,5 jaar. Per half jaar, augustus en februari kunnen leerlingen in en uitstromen of van profiel wisselen. Wij kennen de volgende fasen:

 • Fase 1: (Huidige leerjaar 1 en 2) Duur 1,5 jaar. Instroom mogelijk vanaf februari. (Proefplaatsing vanuit PO). Vaste coach. Kernteam.
 • Fase 2: (voorheen leerjaar 3) Duur 1,5 jaar. Minimale leeftijd 13,5 jaar. Vaste coach. Kernteam.
 • Fase 3 arbeid: (voorheen leerjaar 4 en 5) Duur 1,5 jaar. Minimale leeftijd 15 jaar. Vaste coach. Kernteam: praktijkvakken. Verlenging mogelijk met een half jaar.
 • Fase 3 MBO-vooropleiding: (voorheen leerjaar 4 en 5) Duur 1,5 jaar. Minimale leeftijd 15 jaar. Vaste coach. Kernteam: MBO-vooropleiding/Entree. Verlenging mogelijk met een half jaar.
 • Fase 4: Uitstroom Arbeid: Minimale leeftijd 17 jaar. Duur tot en met half jaar waarin leerling 18 jaar wordt. Verlenging en wettelijke dispensatie mogelijk. Vaste uitstroomcoach.
 • Fase 5: Actieve nazorg: Tot 20e verjaardag.
 • Fase 6: Nazorg op afroep.

Diploma 

Leerlingen sluiten het praktijkonderwijs af met het ontvangen van diploma Praktijkonderwijs. Bij het diploma krijgen ze een bijlage waarop alle behaalde certificaten staan. Maar ze kunnen hiermee ook laten zien welke vaardigheden ze goed onder de knie hebt en welke werkervaring er werd opgedaan. Een prachtdocument!

Alles over het diploma staat vermeld in het Reglement dat je hieronder terug kunt vinden. Alle scholen voor Praktijkonderwijs in de provincie Friesland werken hier aan mee.

Lestijden

De lestijden van maandag t/m vrijdag zijn van half negen tot half drie. Coaches kunnen coachgesprekken met leerlingen plannen van half drie tot drie uur. Leerlingen moeten hier rekening mee houden wat betreft het aannemen van werk na schooltijd.

Een lesuur duurt 45 minuten. Een aantal lessen, met name de praktijkvakken wordt in blokken van 90 minuten gegeven. De leerlingen van de onderbouw gaan op maandag tot en met vrijdag van 8.30 uur tot 14.30 uur naar school. Voor de leerlingen van de bovenbouw kan het rooster tot 16.00 uur duren.

Het rooster ziet er als volgt uit:

(Les)uurTijdenSoort
1e lesuur08.30 - 09.15 coachgroep
2e lesuur09.15 - 10.00individueel lesrooster
3e lesuur 10.00 – 10.45 individueel lesrooster
Pauze 10.45 – 11.05
4e lesuur 11.05 – 11.50 individueel lesrooster
5e lesuur 11.50 – 12.35 individueel lesrooster
Pauze 12.35 – 13.00
6e lesuur 13.00 – 13.45 individueel lesrooster
7e lesuur 13.45 – 14.30 individueel lesrooster
8e lesuur 14.30 – 15.15 individueel lesrooster
9e uur 15.15 – 16.00 individueel lesrooster

Lessentabel

De Diken is een school voor bijzonder algemeen praktijkonderwijs. Naast de AVO vakken is er ook een belangrijke plek weggelegd voor de praktijkvakken en de arbeidstoeleiding. 

Voor de oriënterende fase ziet de lessentabel er uit zoals de tabel aan de rechterkant.

In de doorstroom fase krijgen de leerlingen naast de reguliere vakken in totaal 8 uren praktijkles. Zij maken daarvoor een keuze tussen:

 • Groen & Techniek
 • Horeca, Winkel en Woonhulp

In de uitstroom fase maken de leerlingen een nieuwe keuze. In deze jaren bestaat de mogelijkheid om branche erkende certificaten te halen. Dit zijn certificaten in een specifiek vakgebied. In het voorjaar wordt daarvoor eerst een interessepeiling gehouden. Vervolgens bepaalt de school welke leerlijnen er voor het volgende schooljaar aangeboden kunnen worden.

Voor schooljaar 2019-2020 zijn dit:

 • Groen; straten, tuinmachines, bouwtechniek, VCA
 • Metaaltechniek; lassen, heftruck, VCA
 • Woonhulp; creatief, dienstverlening, koken, BHV
 • Winkel/logistiek en schoonmaak; creatief, dienstverlening, heftruck, BHV
 • Horeca; consumptieve technieken, BHV
 • Bouwkunde; houtbewerking en timmeren, SVA1 en SVA2, VCA
vAkLesuren
Coachuur4 lesuren*
Algemene technieken 2 lesuren
BeVo 2 lesuren
Gezondheidskunde 2 lesuren
Sport 4 lesuren
Nederlands 5 lesuren
Engels 2 lesuren
Rekenen 4 lesuren
Wereldverkenning 1 lesuur
Media 1 lesuur
Koken1 lesuur
Groen 2 lesuren
Verkeer 1 lesuur
Omgangskunde 1 lesuur
Keuzewerktijd (KWT) 1 lesuur

* Een lesuur duurt 45 minuten

In totaal krijgt de leerling in een leerfase 9 à 10 praktijklessen per week. Meer informatie over de inhoud van de leerlijnen en programma’s kunt u binnenkort vinden op de website van de school www.dediken.nl.

Vakantie en vrije dagen

Eerste schooldag

Maandag 17 augustus 2020: startgesprekken met coach op afspraak
Dinsdag 18 augustus 2020: eerste schooldag voor alle leerlingen

Studiedag                        15 september 2020
(leerlingen vrij)
Herfstvakantie 10 oktober t/m 18 oktober 2020
Studiedag 29 oktober is verplaatst tot een nader te bepalen datum!
Kerstvakantie 19 december 2020 t/m 3 januari 2021
Studiedag
(leerlingen vrij)
4 januari 2021 (let op: eerste dag na kerstvakantie)
Voorjaarsvakantie 20 februari t/m 28 februari 2021
Studiedag
(leerlingen vrij)
30 maart 2021
Goede Vrijdag 2 april 2021
Tweede Paasdag 5 april 2021
Koningsdag 27 april 2021
Meivakantie 1 mei t/m 16 mei 2021 (incl. Bevrijdingsdag en Hemelvaartsdag)
Tweede Pinksterdag 24 mei 2021
Zomervakantie 10 juli t/m 22 augustus 2021

Lesuitval en bijzondere omstandigheden

We proberen lesuitval tot een minimum te beperken. Indien er sprake is van lesuitval wordt die voor de leerlingen vermeld op de monitoren in school en via de schoolapp.

Procedure met betrekking tot vervanging: 

 • afwezige leerkrachten worden in eerste instantie vervangen door eigen personeelsleden
 • per dag wordt bekeken hoe de opvang van de leerlingen van de afwezige docent kan worden geregeld. Het kan voorkomen dat bij afwezigheid geen vervanger beschikbaar is. In dat geval krijgen de betreffende leerlingen vrij. Intussen wordt gezocht naar een permanente oplossing
 • wanneer een docent langer dan één dag afwezig is, wordt lesuitval voor de volgende dag zo spoedig mogelijk vermeld in het individuele rooster van de leerlingen. 

Uitzonderlijke weersomstandigheden 
Een enkele keer komt het voor: onbegaanbare wegen door ijzel, sneeuw of een uitzonderlijke storm. Omrop Fryslân vermeldt in dergelijke situaties een KNMI-weercode (geel, oranje of rood) of meldt dat het openbaar vervoer in onze regio niet rijdt vanwege de weersomstandigheden. Volg deze berichten en houdt voor de actuele stand van zaken de mededelingen in de schoolapp in de gaten.

De Diken houdt zich aan de weercodes van het KNMI. Is de weercode van het KNMI code rood in het gebied van de school of de woonplaats van de leerling of het personeelslid, dan vallen de lessen uit totdat het weeralarm is ingetrokken. De gebouwen zijn gesloten en telefonisch niet bereikbaar. Zodra het weeralarm wordt ingetrokken, zal de school via de schoolapp laten weten of de eventueel resterende lessen van die dag wel of niet doorgaan.

Is de weercode van het KNMI code oranje in het gebied van de school of de woonplaats van de leerling of het personeelslid, dan wordt rond 7.00 uur in de schoolapp gemeld of lessen wel of niet zullen doorgaan en hoe laat de school open is.

Coronavirus
In 2020 zijn we geconfronteerd met de gevolgen van de pandemie vanwege het virus Covid-19, in de volksmond ‘de coronacrisis’. Deze crisissituatie zal ook in het schooljaar 2020-2021 voelbaar zijn. Zo lang er sprake is van beperkende omstandigheden in Nederland houdt De Diken zich aan de richtlijnen die hieromtrent worden afgegeven door overheid en RIVM. De ouders worden op de hoogte gehouden van de gevolgen voor het onderwijs aan hun kinderen. 

Werken met de laptop

Leerlingen van De Diken werken met een laptop. Dit maakt het mogelijk om zelfstandiger en op eigen tempo te werken. Daarnaast bereidt het leerlingen voor op een toekomst waarin steeds meer geautomatiseerd en gedigitaliseerd wordt. Leerlingen werken samen door middel van de laptop, ze voeren bijvoorbeeld een videogesprek tijdens het huiswerk maken en helpen elkaar op weg!

Docenten maken op heel verschillende manier gebruik van de laptop. Bijvoorbeeld:

 • Voor het verzorgen van een digitale les op afstand, een mentorgesprek of gesprek via Teams;
 • Deze wordt ingezet om notities in te maken en om dingen op te zoeken op het internet;
 • Docenten nemen filmpjes op met informatie of instructies, zodat er in de les extra tijd is voor het stellen van vragen of het maken van opdrachten; 
 • Via digitaal lesmateriaal kun je leren op jouw eigen tempo Het digitale boek herkent welke zaken jij nog moeilijk vindt en geeft je extra oefeningen.

Hieronder staat meer informatie over het kopen van een laptop, Office 365, Onedrive en defecte laptop. Heb je na het lezen van onderstaande uitleg een vraag? Neem dan contact op met de afdeling ICT via: helpdesk@cvo-zwfryslan.nl

VEELGESTELDE VRAGEN OVER HET KOPEN VAN EEN LAPTOP

Heeft de school advies in de keuze device?

De keuze voor een laptop is erg persoonlijk. Hierin geeft de school geen advies. De ICT structuur van het CVO zijn op Windows laptops ingericht. Indien u voor een ander soort device kiest kan de ondersteuning beperkt zijn. Belangrijk is wel dat het volledige Office pakket goed werkt (Word, Excel etc.)

Wat bepaalt de kwaliteit van een laptop?

Opslag, werkgeheugen en processortype zijn de belangrijkste onderdelen die de kwaliteit (en prijs) van een laptop bepalen. Hoe groter de opslag en werkgeheugen, des te sneller (en duurder) is de laptop. Voor normaal schoolgebruik moet de opslag minimaal 64GB SSD zijn. Werkgeheugen minimaal 4GB.

Moet je zelf Office aanschaffen? (Word, PowerPoint etc.)

Via school kun je de Office programma’s gratis installeren (Office 365). Op de Schoolwiki staan instructies hoe dit werkt.

Voor installatie moet je wel eerst je accountgegevens van school hebben. Deze krijg je in de eerste schoolweek.

Zit er een virusscanner op de laptop?

De beveiliging in Windows is prima. Zorg er wel voor dat je de Windows updates regelmatig controleert. Hieronder staat meer informatie over Office 365 en Onedrive.

office 365

Onze leerlingen kunnen gratis Office programma’s gebruiken. Je kunt dit installeren via de startpagina van school. Ga naar “Office 365”. Hier zie je rechtsboven de optie “Office installeren”.

Gebruik voor het aanmelden bij Office altijd leerlingnummer@cvo-zwfryslan.nl.

Indien je een probleem hebt met één van de Officeprogramma’s (bv. Word vraagt om licentie/activatie) check dan altijd eerst of je met het juiste account bent ingelogd. Je moet ingelogd zijn met: leerlingnummer@cvo-zwfryslan.nl.

onedrive

Op de startpagina van Office 365 vind je ook Onedrive (een pictogram van een blauw wolkje). Dit is de “Cloud” waar al je bestanden worden opgeslagen.

Stap 1 is je laptop “synchroniseren” met je Onedrive. Hoe doe je dit? In Onedrive zie je je bestanden met daarboven een knop “synchroniseren”. Door hierop te klikken en de instructies te volgen worden de bestanden met je laptop gesynchroniseerd. Je ziet dan in je verkenner de map OneDrive-CVO Zuid West Fryslan verschijnen. Indien je je moet aanmelden ook hier weer leerlingnummer@cvo-zwfryslan.nl gebruiken.

Laptop defect

Wanneer je laptop defect is moet dit natuurlijk zo snel mogelijk worden opgelost. Hieronder lees je wat je het beste kunt doen.

- LAPTOP VIA SCHOOL GEKOCHT BIJ CHOOSE IT

Een laptop/iPad die met korting van school gekocht is en thuis is ontvangen, is jouw eigendom. Je moet dan zelf voor reparatie zorgen. Hiervoor kun je een supportaanvraag doen door in te loggen op de website waar je de laptop besteld hebt. Indien je het wachtwoord niet meer weet, graag de optie wachtwoord vergeten gebruiken.

De kosten van de reparatie zijn afhankelijk van de garantie. Indien het niet binnen de garantie valt kun je uiteraard ook voor een andere reparateur kiezen. De ICT afdeling van CVO Zuid West Fryslân repareert geen laptops.

Indien de laptop via school inclusief verzekering is gekocht (de laptop heb je dan niet thuis maar op school ontvangen) kun je deze via deze link aanmelden bij QSX verzekeringen. Kies als locatie CVO ZW Fryslan.

Ga direct naar de website van Choose IT

- LEENLAPTOP

De school heeft een beperkt aantal leenlaptops beschikbaar. Deze mogen onze leerlingen tijdens de reparatie van hun eigen laptop enige tijd gebruiken. Indien om bepaalde redenen de leenlaptop lang nodig is, moet dit overlegt worden met de afdeling ICT. Dit kan via helpdesk@cvo-zwfryslan.nl.

Uitstroom

Arbeid
Het doel van het praktijkonderwijs is dat de leerlingen op 18-jarige leeftijd of aan het eind van het 6e leerjaar uitstromen richting arbeid. Het niveau van arbeid is onder te verdelen in drie categorieën:

 • Dagbesteding
 • Beschutwerk 
 • (Gesubsidieerde) baan in het vrije bedrijf

ROC/MBO
Als het niveau van de leerling toereikend is, zijn er mogelijkheden om in combinatie met de ROC een BBL (Beroeps Begeleidende Leerweg) te volgen. 

Overzicht uitstroom
De uitstroom wordt jaarlijks per 1 oktober in kaart gebracht. In de onderstaande grafiek wordt de totale uitstroom van De Diken weergegeven over het schooljaar 2018-2019.